Psyykkisen hyvinvoinnin keskus komppi tarjoaa ensimmäisenä suomessa

couple.jpg
 
 

PARIPSYKOTERAPIAN AMMATILLINEN TÄYDENNYSKOULUTUS 2018

Koulutuksessa paneudutaan erityisesti masennuksen hoitoon pariterapialla
                    Koulutuksen viitekehys on integratiivinen

Paikka: Psyykkisen hyvinvoinnin keskus Komppi, Vuorikatu 6 B, 00100 Helsinki
Aika: 2018
Kouluttajat: Viitekehyksensä kokeneimpia asiantuntijoita Suomessa

Kohderyhmä: 1-vuotinen koulutus koulutetuille perheterapeuteille. Koulutus antaa perhepsykoterapeuteille pätevyyden Kela-palveluntuottajaksi paripsykoterapiassa. Koulutukseen voidaan myös hyväksyä hakemuksesta henkilöitä, joilla on riittävästi muuta psykoterapiakoulutusta ja kokemusta työskentelystä parien kanssa.
Opintopisteet: 30op.

Sisältö: Koulutus koostuu kahdeksasta kaksipäiväisestä (Huom! VI seminaari yksipäiväinen) seminaarista (15 lähiopetuspäivästä). Seminaarien rakenne: 1. päivä teoriaa ja 2. päivä ryhmämuotoista työnohjausta Kuhunkin seminaariin liittyy ennakkotehtäviä ja ennakkolukemista. Koulutuksen päätteeksi kirjoitetaan päättötyöartikkeli.

I SEMINAARI Tammikuu 25. - 26.01.2018

Parisuhteen ja paripsykoterapian prosesseista. Psykoanalyyttinen näkökulma parisuhteen dynamiikkaan. Psyk ESH. Psykoanalyyttinen yksilö- ja perhepsykoterapeutti (VET), koulutuspsykoterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeuttikouluttaja Pirjo Tuhkasaari

Seminaarin oppimistavoitteena on antaa tietoa ja lisätä ymmärrystä psykoanalyyttisen paripsykoterapian taustalla olevasta ihmiskäsityksestä, teoreettisista suuntauksista, tiedostamattomasta, ihmisen elämänmittaisesta kasvusta ja kehityksestä, kolmiosuhteista, parisuhteen dynamiikasta ja prosessista, sisäistetystä parista, uskomuksista, tiedostamattomista fantasioista, seksuaalisuudesta, tiedostamattomasta kommunikaatiosta, couple state of mind -parimielentilasta, transferenssista- ja vastatransferenssista, psykoanalyyttisen paripsykoterapian menetelmästä, terapeutin roolista ja yhteistyöstä parin erilaisissa vaikeuksissa. Tavoitteena on terapeutin ja parin suhteiden vastavuoroisessa prosessissa oppia auttamaan pareja paripsykoterapian menetelmällä.

II SEMINAARI maaliskuu 8. - 9.03.2018

Kiintymyssuhdeteorian näkökulma parisuhteeseen
TM, tunnekeskeinen ja psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti Anne Anttonen

Seminaarin oppimistavoitteena on, että koulutusjakson jälkeen opiskelija ymmärtää kiintymyssuhdeteorian perusajatukset ja osaa soveltaa niitä aikuiseen rakkaussuhteeseen

  • opiskelija ymmärtää parin reaktioita sekä parisuhteessa että pariterapiassa heijastumina puolisoiden kiintymyssuhdehistoriasta ja siellä opituista selviytymiskeinoista eli osaa katsoa parisuhteen ristiriitoja ja muuta oireilua (mm. masennusta) ”kiintymyssuhdelasien” läpi.
  • opiskelija tuntee tunnekeskeisen pariterapian perusajatukset
  • opiskelija oppii hahmottamaan tunneyhteyden katkeamisen dynamiikkaa ja seurauksia parisuhteessa
  • opiskelija osaa auttaa pareja palauttamaan toimivaa yhteyttä välilleen tunnekeskeisen pariterapian menetelmiä käyttäen.

III SEMINAARI huhtikuu 5. - 6.04.2018

Tutkimukseen perustuva pariterapia
Psykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti, paripsykoterapeutti Liisa Survo ja PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti Vuokko Malinen

Seminaarin oppimistavoitteina on, että opiskelija oppii ”Tutkimukseen perustuvan pariterapian” (John & Julie Gottman: Science Based Couple Therapy) perusteet ja saa tietoa integratiivisen ja puolistrukturoidun tutkimusjakson soveltamisesta paripsykoterapiatyössä. Tavoitteena on masennuksen ymmärtäminen suhdetasolla sekä työskentelyfokuksen säilyttäminen parin välisessä suhteessa. Opiskelija saa valmiudet käyttää stressiä vähentäviä ja suhdetta tukevia tekniikoita sekä masennuksen arviointimittareita. Hän oppii ymmärtämään ja tulkitsemaan terapeuttisen prosessin lopputulosta.

Iv SEMINAARI kesäkuu 7. - 8.06.2018

Eettinen avioero
Psykoanalyyttinen yksilö- ja perhepsykoterapeutti (VET), koulutuspsykoterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeuttikouluttaja Pirjo Tuhkasaari ja PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti Vuokko Malinen

Hyvä avioero on eettinen avioero. Tavoitteena erota tavalla, joka suojaa kaikkia asianosaisia. Eettisen eron periaatteita ovat: 1) Jokainen puoliso ansaitsee tietää, että hänen avioliittonsa on ollut huono, ennen kuin toinen lähtee liitosta 2) Moitteiden ja syytteiden välttäminen; 3) Asianmukaisen prosessin toteutumiseksi parhaiten toimivaa käytäntöä on osapuolten rehellisyys ja kunnioitus toinen toisiaan kohtaan 4) Jokainen jätetty ansaitsee jonkinlaisen selityksen. Avioero merkitsee epäonnistumisen kokemusta, josta voi seurata syyllisyyttä, jonka seurauksena eettisen eron periaatteet romuttuvat. Seminaarin oppimistavoitteena on syventää ymmärrystä avioerojen merkityksestä puolisoille ja lapsille. Miten vanhempien tulisi kertoa erosta eri-ikäisille ja miten paripsykoterapeutti voi olla avuksi eroauttamisessa.

V SEMINAARI syyskuu 6. - 7.09.2018

Uuspari paripsykoterapiassa
Psykoterapeutti, perheterapeutti (VET), Pekka Larkela ja PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti Vuokko Malinen

Parisuhteen hoitaminen on helpompaa ydinperheessä kuin uusperheessä. Uusparisuhteet ovat vähemmän idealisoituja ja ne ovat myös kompleksisempia. Seminaarissa työstetään ”viiden
askeleen suomalaista uuspariterapia” -mallia (kehitetty alkuperäisestä 10 Step Couple Therapy -mallista).

VI SEMINAARI lokakuu 12.-13.10.2018

Kaksikulttuurinen pari paripsykoterapiassa
Psykologi, psykoterapeutti, psykoanalyyttinen paripsykoterapeutti Yvonne Carpelan-Hokkanen ja PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti Vuokko Malinen

Seminaarin oppimistavoitteet: antaa tietoa ja lisätä ymmärrystä kaksikulttuurisesta parisuhteesta sekä tutkimustiedon valossa että paripsykoterapiasta ja sen edellytyksistä kaksikulttuuristen parien kanssa, työskentelyprosessista, terapian erityispiirteistä sekä terapeutin osuudesta, asenteista ja vastatunteista. Lisäksi seminaarissa käsitellään mm. kielikonstellaatioita ja niiden merkitystä terapian kannalta, maahanmuuttotilannetta ja sen merkitystä parin kannalta sekä eroja, kulttuurin merkitystä ja sen ymmärtämistä mikä merkitys parin keskinäisellä uteliaisuudella on.

VII SEMINAARI marraskuu 8. - 9.11.2018

Masennuksen hoito pariterapialla - integratiivinen lähestymistapa (Englannissa kehitetyn menetelmän sovellus suomalaisille pareille)
Psykoterapeutti (VET), perheterapeutti (VET), koulutuspsykoterapeutti Pirjo Tuhkasaari ja PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti Vuokko Malinen

Suomessa on kehitetty erilaisia depression hoitomalleja, mutta ei depression hoitoa pariterapialla. Depressio voi tarttua, sillä 54 %:lla depressiivisten puolisoiden puolisoilla on depressiivisiä oireita (Jones & Asen 2000). Depression taustalla voi olla parisuhdevaikeudet ja se aiheuttaa ongelmia niin yksilö- kuin suhdetasolla. Depressio on myös eniten työkyvyttömyyttä aiheuttava sairaus maailmanlaajuisesti ja aiheuttaa muita sairauksia mm. vaikuttaa fyysiseen terveyteen, vähentää eliniän odotusta, vaikuttaa perheeseen, työhön ja sosiaalisiin suhteisiin negatiivisesti. Depressio on kaikkein kuormittavin sairaus vuoteen 2020 mennessä (Word Health Org., 2012).

Seminaarin oppimistavoitteena on oppia pitämään pariterapiassa fokus parin suhteessa: Yhteistyösuhteessa parin kanssa tutkitaan ja pyritään ymmärtämään, mikä funktio depressiolla on parisuhteessa. Hoitomalli tavoitteet ovat vähentää vahingollista vuorovaikutusta parin välillä, mahdollistaa tilaa molempien tarpeille ja suhteen toimivuuteen, rakentaa avoimuutta ja läheisyyttä, parantaa vuorovaikutusta ja muuttaa käsityksiä ja uskomuksia, jotka kuormittavat suhdetta ja puolisoita yksilöinä.

VIII SEMINAARI joulukuu 07.-08.2018

Päättöseminaari, jossa käydään läpi koulutuksen aikana kirjoitetut artikkelit
Perheterapeutti Pekka Larkela ja PsT, psykologi, pari- ja perhepsykoterapeutti Vuokko Malinen
Koulutuspäivän aikana käsitellään päättötyöartikkelit. Arvioidaan koulutuksessa opitun sisäistämistä ja kunkin osallistujan pariterapeutin identiteetin kehittymistä.

Hinta: 3 600 € (sis. alv 24 %), laskutetaan kahdessa erässä tai sopimuksen mukaan

Ilmoittautumiset: 01.01.2018 mennessä vuokko.malinen@komppi.net, ilmoittautuminen on sitova
Hakeminen Koulutukseen haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, josta tulee käydä ilmi hakijan nimi, yhteystiedot (kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), syntymävuosi sekä perheterapiakoulutuksen suoritusvuosi.

Koulutuksen johtajat Vuokko Malinen ja Pekka Larkela
Lisätiedot vuokko.malinen(a)komppi.net tai 050 462 9912
Oikeudet muutoksiin pidätetään.

KOULUTTAJIEN ESITTELY
Pirjo Tuhkasaari (psykoanalyyttinen yksilö- ja perhepsykoterapeutti (VET), koulutuspsykoterapeutti ja psykoanalyyttinen paripsykoterapeuttikouluttaja) on maassamme psykoanalyyttisen perhe- ja paripsykoterapian pioneereja, joka on kouluttanut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana lukuisissa koulutuksissa psykoanalyyttista paripsykoterapiaa. Hän on välittänyt suomalaisissa koulutuksissa Lontoon Tavistockin (TCCR) koulutuksissa saamaansa psykodynaamista ymmärrystä parien suhteiden dynamiikkaan ja sovellettaviin terapiamenetelmiin. Hän oli kesällä 2016 päättyneen Helsingin Psykoterapiayhdistys ry:n ja Therapeia-säätiön koulutuskeskuksen järjestämän 4-vuotisen psykoterapeuteille tarkoitetun erikoistumiskoulutuksen, psykoanalyyttisen paripsykoterapeuttikoulutuksen, johtaja. Pirjo Tuhkasaari kirjoittaa ja luennoi parisuhteen dynamiikasta psykoanalyyttisesta näkökulmasta ja on kiinnostunut erityisesti ylisukupolvisista yksilöiden ja parien elämään vaikuttavista kehityksellisistä dynamiikoista.

Anne Anttosella on 20 vuoden kokemus parien ja perheiden kanssa työskentelystä kirkon perheneuvonnassa. Perheneuvojan erikoistumiskoulutuksen lisäksi hän on kouluttautunut työnohjaajaksi ja integratiiviseksi paripsykoterapeutiksi (Väestöliitto). Tunnekeskeisessä pariterapiassa (Eft) hän on suorittanut kansainvälisen keskusorganisaation (ICEEFT) hyväksymän pätevyyden. Lisäksi hän on ollut mukana kehittämässä tunnekeskeiseen pariterapiaan perustuvaa parisuhdekurssia Suomessa ja siihen liittyvää ohjaajakoulutusta terapeuteille. Anne Anttonen on suorittanut 4 -vuotisen psykoanalyyttisen paripsykoterapian täydennyskoulutuksen (Therapeia-säätiö ja Helsingin Psykoterapiayhdistys). Anttonen toimii perheneuvonnan koulutuksen johtavana asiantuntijana.

Pekka Larkela on psykoterapeutti, perheterapeutti (VET) ja uusperhekouluttaja, jolla on toiminut uusperheiden parissa 20-vuoden ajan. Hän on tuonut ja kehittänyt Suomeen uuden tavan ajatella ja kohdata uuspareja ja -perheitä.

Rauni Nissinen on kliinisesti erikoistunut sairaanhoitaja, perheterapeutti, paripsykoterapeutti ja kouluttaja. Hän on kehittänyt integratiivisen paripsykoterapian pitkää tutkimusjaksoa. Lisäksi hän on käynyt hengityskouluohjaajakoulutuksen (2014) ja soveltanut hengityskoulun menetelmiä ja mielensisäisen hengityksen teoriaa perhe- ja paripsykoterapiaan, yksilöterapiaan ja hengitysryhmiin. Hän aloitti PsL, psykoterapeutti (VET) Minna Martinin kouluttajaparina ”Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena” -koulutuksissa vuonna 2015.

Liisa Survo on psykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti ja paripsykoterapeutti. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus kliinisestä työstä yksilöiden, parien, perheiden ja verkostojen kanssa. Viime vuodet hän on toiminut yksityisenä ammatinharjoittajana, psykoterapeuttina, työnohjaajana sekä kouluttajana. Hänen viitekehyksensä on integratiivinen. Liisa on kehittänyt kollegoidensa kanssa paripsykoterapiatyön välineeksi 4-5 käyntikerran arviointimenetelmän, joka toimii myös terapeuttisena interventiona.

Vuokko Malinen on psykologian tohtori, pari- ja perhepsykoterapeutti ja kouluttaja. Hänellä on pitkä kokemus sekä kliinisestä potilastyöstä että parisuhdeongelmien ennalta ehkäisevien mallien/interventioiden kehittämistyöstä. Vuokko Malinen on väitöstutkimuksessaan tutkinut Pekka Larkelan ja Kirsi Heikinheimon kanssa kehittämäänsä uusparien ja -perheiden ongelmia ennalta ehkäisevän mallin soveltuvuutta uuspareille ja lyhytintervention vaikuttavuutta ja vaikutusten pysyvyyttä. Hän on myös Suomessa uranuurtaja paripsykoterapian alalla mm. eripituisten koulutusten kehittämisessä ja niissä kouluttamisessa. Hän on kirjoittanut/toimittanut kuusi alan teosta sekä kansalaisten että ammattilaisten käyttöön. Tällä hetkellä hän tutkii kaksikulttuuristen parien menestys- ja stressitekijöitä. Hänen viitekehyksensä on integratiivinen.